Unikátní technologie při výstavbě administrativní budovy Centra Chodov

Společnost Obermeyer Helika se jako generální projektant podílela nejen na výstavbě původní budovy Centra Chodov v letech 2002–2005, ale také na jeho rozšiřování, které probíhá v současné době. Součástí obchodního centra se v roce 2014 stala také administrativní budova, při jejíž realizaci naše společnost zajišťovala ověřovací studii, dokumentaci změny stavby před dokončením, dokumentaci pro realizaci stavby a výběr zhotovitele, dokumentaci nájemců, dokumentaci skutečného provedení stavby, autorský dozor, součinnost generálního projektanta při přejímkách a podklady pro vydání kolaudačního souhlasu.

V rámci 1. fáze 1. etapy, tedy v rámci původní výstavby Centra Chodov, byla pro již tehdy plánovanou administrativní budovu realizována podzemní část (výšková úroveň -2) včetně jejího dočasného zastropení – přes tuto plochu charakteru terasy byl veden přístup do obchodní pasáže budovy obchodního centra. Další výstavba pak navázala až v roce 2013, a to realizací nadzemní části budovy. Administrativní budova vznikala za provozu obchodního centra (pouze s dočasným omezením přístupu) a nad tubusy metra – opět bez omezení jak pohybu pěších ve vestibulu, tak vlastního provozu linky C. Budova má v současné době, po končení 2. etapy, čtyři plnohodnotná podlaží (obchodní parter, dvě administrativní podlaží a další podlaží částečně technické). Případná 3. etapa bude zahrnovat dostavbu zbývajících šesti pater.

S výstavbou budovy souvisela i otázka eliminace přenášení otřesů způsobených projížděním metra do administrativních podlaží tak, aby bylo vyhověno požadavkům legislativy. Náš tým projektantů si s tímto úkolem poradil použitím unikátní technologie pružného uložení, která byla v českém pozemním stavitelství aplikována teprve podruhé. Jedná se o způsob pružného uložení ocelového skeletu nadzemní části dostavby na základových konstrukcích přes pružinové izolátory, které brání přenosu vibrací (technické seizmicity) generovaných provozem metra ze spodní části stavby do části nadzemní. Podkladem pro technické řešení bylo měření otřesů vyvolaných provozem metra a dále dynamické výpočty, které posuzovaly chování jednotlivých podlaží budovy v situaci, kdy by se otřesy přenášely v netlumené (nebo nedostatečně tlumené) podobě a nebyly by proto splněny legislativní požadavky na kvalitu prostor, ve kterých je vykonávána pracovní činnost. Jako pružné členy byly použity nerektifikovatelné prvky od výrobce GERB.