Konstrukce a dopravní stavby


Společnost OBERMEYER HELIKA a.s. poskytuje široké portfolio služeb v oblasti dopravních staveb, mostních a inženýrských konstrukcí a statiky konstrukcí pozemních staveb

Přehled klíčových činností:

 • projekty dopravních staveb
 • projekty mostních a inženýrských konstrukcí
 • statika pozemních staveb
 • inženýrská činnost
 • poradenská a oponentní činnost
 • technické poradenství u PPP infrastrukturálních projektů
 • zhodnoceni stavu konstrukcí pro due diligence
 • studie proveditelnosti

Zajistíme:

 • vedení a koordinaci projektových prací
 • vypracování koordinačních situací stavby
 • přípravu zakázky včetně zajištění všech nezbytných podkladů, průzkumů, zaměření, posudků, stanovisek a studií pro rozhodování o technických a ekonomických možnostech řešení projektu
 • vypracování projektové dokumentace v souladu s platnými vyhláškami a normativy – studie proveditelnosti, vyhledávací studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (ke kolaudaci, pro uživatele) apod.
 • konzultační činnost při zadávání poptávek a vyhodnocování nabídek
 • spolupráci při realizaci stavby (technické dozory, autorské dozory)
 • spolupráci při uvedení stavby do provozu, poradenskou a oponentní činnost
 • statické a dynamické analýzy silničních a železničních mostů, lávek pro pěší, kompozitních a speciálních konstrukcí, opěrných a protihlukových zdí
 • hlavní, běžné a mimořádné prohlídky mostů, zpracujeme mostní listy
 • projekty rekonstrukce mostů, včetně výpočtů zatížitelnosti, sanační opatření, navrhujeme mostní provizoria
 • poradenskou a oponentní činnost s využitím dlouholetých zahraničních zkušeností